توسعه کارگاه تولید محصولات برند پاترون

کارگاه تولید برند پاترون را توسعه دادیم

توسعه کارگاه پاترون

توسعه کارگاه پاترون

به عنوان عضوی از جامعه تولید کنندگان پوشاک ایرانی، در راستای پیشرفت این صنعت، قدمی برداشتیم و کارگاه پاترون را توسعه دادیم با این هدف که سرعت کارمان در کنار کیفیت مطلوب محصولاتمان، افزایش یابد.
باشد که موفقیت ایرانیان وسعت یابد…

حال اینجا در خدمت مشتریان گرامی پاترون هستیم(کلیک کنید)