همکاری با پاترون

Kate-Vitasek-July-2015-3-420x215

شما بانو و آقای ایرانی که شیفته و جویای شغلی مناسب با مهارتتان هستید!
اینجا ما در پاترون با ایجاد فضایی پویا و پرانرژی برای  کار و ارائه مزایای عالی پذیرای شما هستیم. زیرا همانطور که خواهان حمایت از جانب هم میهنان گرامی هستیم از جوانان و فعالان ایرانی نیز متقابلا حمایت می کنیم. در این راستا، فرصت های مختلفی جهت ایجاد فرصت های شغلی گوناگون،پیش بینی کرده ایم :